plusiotis gloriosa

1999
oil on canvas
14 x 11 inches